Rudolf Steinerschool Lier, Sterrendaalders (zetel, kleuterschool en lagere school)

Mallekotstraat 43
B-2500 Lier
T: 03-491 80 10

E: directie@sterrendaalders.be
W: www.steinerschoollier.be
F: Facebook Steinerschool Lier

Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, vestiging Lier (ASO, B-stroom & BSO)

Mallekotstraat 43
B-2500 Lier
T: 03-491 80 15

E: dir.middelbare@steinerschoollier.be
W: www.steinerschoollier.be
F: Facebook Steinerschool Lier