Middelbare Steinerschool Vlaanderen, vestiging Turnhout (ASO)

Linieplein 12
B-2300 Turnhout
T: 014-96 03 00

E: info@middelbaar.steinerschoolturnhout.be
W: www.steinerschoolturnhout.be
F: Facebook Steinerschool Turnhout

Turnhout Michaëlschool (zetel, kleuterschool en lagere school)

Hoveniersstraat 53 A
B-2300 Turnhout
T: 014-42 37 82

E: directie@steinerschoolturnhout.be
W: www.steinerschoolturnhout.be
F: Facebook Steinerschool Turnhout