Communiqué rond gevolgen inschrijvingsdecreet

28-05-2019

De Federatie van Vlaamse Steinerscholen steunt het protest van ouders die door het Antwerpse MeldJeAan-systeem de loopbaan van hun kind op de steinerschool moeten afbreken. 1/3 van de aangemelde kinderen uit basisscholen met steinerpedagogie hebben door het systeem geen plaats gekregen in de secundaire steinerschool van hun keuze. Van één klas van een Antwerpse steinerbasisschool, kregen liefst 9 van de 19 aangemelde leerlingen nog geen plaats.

De Federatie van Steinerscholen ziet een administratieve breuk tussen basisonderwijs en secundair onderwijs niet sporen met de ontwikkelingslijn van kinderen en tieners. De steinerpedagogie kent een doorlopende leerlijn van peuter tot aan het laatste jaar van het middelbaar onderwijs. Voor veel van onze ouders is het dus vanzelfsprekend om hun onderwijskeuze binnen hetzelfde sociaal pedagogische weefsel verder te zetten.

Met het nieuwe inschrijvingsdecreet komt de vrije onderwijskeuze, gewaarborgd in de grondwet, in het gedrang. Dit decreet wil een ordeningssysteem voorzien omdat door het capaciteitstekort meerdere leerlingen niet in hun voorkeurschool terecht zullen kunnen. Het systeem wil aan iedereen gelijke mogelijkheden bieden. Daar heeft de Federatie Steinerscholen begrip voor.

Maar het decreet gaat er dan van uit dat alle onderwijsprojecten voldoende breed verspreid zijn, waardoor een keuze op verschillende gronden mogelijk zou zijn. Dit geldt echter niet voor scholen met een specifiek onderwijsconcept zoals steinerscholen, freinetscholen en andere methodescholen. Voor de keuze die ouders maken voor onderwijsprojecten die nog niet voldoende verspreid zijn, moet een uitzonderingsmaatregel mogelijk zijn.

De steinerscholen pleiten hier niet voor exclusiviteit. In alle klassen en zeker in de middelbare scholen stromen kinderen binnen uit diverse scholen. Die optie is en blijft uiterst belangrijk. Het ondersteunen van een capaciteitsuitbreiding om aan de groeiende vraag tegemoet te komen, kan in deze de onderwijsvrijheid een stevige duw in de rug geven maar zal niet in een handomdraai gerealiseerd zijn. Dit kan er op termijn wel voor zorgen dat er weer voldoende garanties zullen zijn om het recht op vrije onderwijskeuze te garanderen. Ondertussen kunnen wij geen systeem tolereren, dat op loterij gestoeld is en dat op basis van de ervaringen van de ouders en de scholen nog te veel fouten vertoont.

Dat ouders hiertegen protesteren om de vrijheid van schoolkeuze en de vrijheid van onderwijs voor iedereen te waarborgen én dit in het belang van het opvoedingsproject van álle kinderen, is niet meer dan logisch. Zij merken terecht op, dat de steinerscholen op deze manier hun pedagogisch concept niet ten volle kunnen realiseren.

Actueel

Nieuwe eindtermen S.O. bedreigen de onderwijskwaliteit

Net als Katholiek Onderwijs Vlaanderen stellen de steinerscholen dat de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad S.O. zo talrijk en zo gedetailleerd zijn dat ze de onderwijsvrijheid schaden en de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.

Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf organiseert congres met Christof Wiechert

De “Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf en France” organiseert op 17 en 18 oktober een congres met Christof Wiechert. Je kan dit congres gratis volgen online.

Factsheet steinerscholen in België

Op onze factsheet vind je een heleboel feitelijke gegevens: globale leerlingenaantallen, evolutie van het aantal leerlingen, aantal scholen in België en in Europa enz.

World Waldorf School List geactualiseerd

De World Waldorf School List is weer helemaal up-to-date! Je vindt er de adressen en telefoonnummers van alle steinerscholen van over de hele wereld.