Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

22-07-2021

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen. Samenvattend lezen we in het arrest dat het Grondwettelijk Hof vond dat de ‘moeilijk te herstellen nadelen’ die de verzoekende partijen aanvoerden, niet opwogen tegen het volgens het Hof nog grotere (maatschappelijke) nadeel dat zou ontstaan wanneer de invoering van de eindtermen zou worden geschorst.

Specifiek voor de steinerscholen schrijft het Grondwettelijk Hof dat er geen sprake is van hoogdringendheid, aangezien de steinerscholen middels een aanvraag voor gelijkwaardige eindtermen, de invoering daarvan met nog een jaar zullen uitstellen. Tegelijk schrijft het Grondwettelijk Hof dat het Hof tegen die tijd ten gronde zal oordelen over de grondwettelijkheid van de eindtermen. Letterlijk staat er: «De aldus bepaalde inwerkingtreding van het decreet van 12 februari 2021 stelt het Hof in staat om, wat het tweede leerjaar van de tweede graad en het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs betreft, vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen uitspraak te doen over de beroepen tot vernietiging. Daaruit volgt dat de bestreden bepalingen, wat die leerjaren betreft, geen ernstige nadelen voor de verzoekende partijen doen ontstaan die bij een eventuele vernietiging niet of nog moeilijk zouden kunnen worden hersteld. Daaruit volgt eveneens dat de door de verzoekende partijen aangevoerde nadelen uitsluitend dienen te worden onderzocht in zoverre zij betrekking hebben op de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen op 1 september 2021 voor het eerste leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs.» (B.13.2)

Vertaald wil dit zeggen: de nieuwe eindtermen worden weliswaar reeds op 1 september 2021 ingevoerd, maar enkel voor het eerste jaar van de tweede graad (negende klas). Dat is dus slechts één vierde van het verhaal: de andere drie vierde van deze eindtermen worden pas ingevoerd, resp. op 1 september 2022, 1 september 2023 en 1 september 2024 (telkens voor het daaropvolgende leerjaar). Het Hof stelt nu dat het zeker in staat zal zijn om voor die datum – we nemen aan dat het hier over 1 september 2022 gaat – een uitspraak zal kunnen doen over de beroepen tot vernietiging van het decreet. We mogen dus in de loop van het schooljaar 2021-2022 een uitspraak ten gronde verwachten over de vraag of de nieuwe eindtermen al dan niet de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs schenden.

Zoals reeds eerder bekendgemaakt zullen de steinerscholen eind augustus een aanvraag indienen tot het verkrijgen van gelijkwaardige eindtermen. Deze aanvraag moet tijdens het eerste trimester beoordeeld (en wellicht onderhandeld) worden, waarna de minister van onderwijs uiterlijk eind december hierover een beslissing moet nemen. Indien dat allemaal positief verloopt, worden die nieuwe, gelijkwaardige eindtermen in de steinerscholen ingevoerd vanaf 1 september 2022, met één jaar vertraging dus ten aanzien van wat er in het decreet van 12 februari 2021 staat voorgeschreven.

Als echter in de loop van het volgende schooljaar het Grondwettelijk Hof alsnog beslist om de nieuwe eindtermen (deels of volledig) te vernietigen, dan ontstaat er natuurlijk een geheel nieuwe situatie, waarbij het hele onderwijsveld zich zal moeten reorganiseren om op dat ogenblik met die nieuwe situatie om te gaan. Aangenomen mag worden dat het arrest van het Grondwettelijk Hof desgevallend richtinggevend zal zijn om aan deze situatie het hoofd te bieden.

Werner Govaerts

Actueel

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.

Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

Op vrijdag 18 maart werden de ingediende eindtermen voor het secundair onderwijs door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid.

Bijeenkomst leraren Aardrijkskunde klas 7 tot 12

De Antroposofische vereniging in Nederland nodigt alle Natuurwetenschappelijke leerkrachten van de Middelbare school uit voor een vormingsbijeenkomst op 25 en 26 februari.

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).