Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar

08-12-2021

Net als vele andere scholen en ouders meldden ouders, leraren en directies van steinerscholen bij de Federatie hun ongerustheid in verband met de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Die ongerustheid ging evenwel twee richtingen uit: sommigen noemen de maatregel disproportioneel en pedagogisch niet verantwoord; anderen zijn ongerust dat hun school hierin te laks optreedt. Op deze manier neemt ook in onze scholen de polarisering hier en daar pijnlijke proporties aan.

De Federatie heeft als opdracht de scholen de steinerpedagogie te helpen realiseren, met het oog op de volledige ontwikkeling van de jonge mens. Als bestuursleden van de Federatie betreuren we de verstrekkende impact van de huidige maatregelen die een gezonde pedagogie in het gedrang brengen. Wij willen scholen helpen zoeken naar mogelijkheden om tijdens de lessen de voorwaarden van verluchting en onderlinge afstand na te streven zodat de mondmaskers dan kunnen worden afgenomen.

De Federatie van Steinerscholen beschikt noch over de bevoegdheid noch over de deskundigheid om zich een oordeel te vormen over de epidemiologische noodzakelijkheid van de mondmaskerplicht in scholen. De maatregelen van de overheid betreffen alle scholen en alle kinderen, inbegrepen die van de steinerscholen.

Als onderdeel van het overlegplatform OKO wordt de Federatie van Steinerscholen regelmatig betrokken bij overleg over de coronamaatregelen. Samen met de andere onderwijsverstrekkers streven de vertegenwoordigers van OKO op zo’n overleg naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen een zo optimaal mogelijke pedagogische werking van de scholen enerzijds en de epidemiologische aanbevelingen anderzijds.

Wij wensen alle leraren en ouders de kracht om, zeker in deze ongewenste omstandigheden, volop oog te hebben voor de beleving van de kinderen en hun via medeleven, aanmoediging en het volledige palet van onze didactische mogelijkheden tegenwicht te bieden tegen het lijfelijk voelbare isolement dat mondmaskerplicht met zich meebrengt.

Actueel

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.