Actueel

08-12-2021

Net als vele andere scholen en ouders meldden ouders, leraren en directies van steinerscholen bij de Federatie hun ongerustheid in verband met de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Die ongerustheid ging evenwel twee richtingen uit: sommigen noemen de maatregel disproportioneel en pedagogisch niet verantwoord; anderen zijn ongerust dat hun school hierin te laks optreedt. Op deze manier neemt ook in onze scholen de polarisering hier en daar pijnlijke proporties aan.

De Federatie heeft als opdracht de scholen de steinerpedagogie te helpen realiseren, met het oog op de volledige ontwikkeling van de jonge mens. Als bestuursleden van de Federatie betreuren we de verstrekkende impact van de huidige maatregelen die een gezonde pedagogie in het gedrang brengen. Wij willen scholen helpen zoeken naar mogelijkheden om tijdens de lessen de voorwaarden van verluchting en onderlinge afstand na te streven zodat de mondmaskers dan kunnen worden afgenomen.

De Federatie van Steinerscholen beschikt noch over de bevoegdheid noch over de deskundigheid om zich een oordeel te vormen over de epidemiologische noodzakelijkheid van de mondmaskerplicht in scholen. De maatregelen van de overheid betreffen alle scholen en alle kinderen, inbegrepen die van de steinerscholen.

Als onderdeel van het overlegplatform OKO wordt de Federatie van Steinerscholen regelmatig betrokken bij overleg over de coronamaatregelen. Samen met de andere onderwijsverstrekkers streven de vertegenwoordigers van OKO op zo’n overleg naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen een zo optimaal mogelijke pedagogische werking van de scholen enerzijds en de epidemiologische aanbevelingen anderzijds.

Wij wensen alle leraren en ouders de kracht om, zeker in deze ongewenste omstandigheden, volop oog te hebben voor de beleving van de kinderen en hun via medeleven, aanmoediging en het volledige palet van onze didactische mogelijkheden tegenwicht te bieden tegen het lijfelijk voelbare isolement dat mondmaskerplicht met zich meebrengt.

Actueel

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar

Net als vele andere scholen en ouders meldden ouders, leraren en directies van steinerscholen bij de Federatie hun ongerustheid in verband met de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.