Steinerscholen hebben nood aan eigen pedagogische architectuur

21-12-2019

Vlaamse regering beoordeelt vervangende eindtermen als niet gelijkwaardig

De steinerscholen betreuren ten zeerste de beslissing van de Vlaamse regering° om de door de schoolbesturen van secundaire steinerscholen ingediende eigen einddoelen voor de 1ste graad S.O. niet gelijkwaardig te verklaren met de eindtermen van de overheid. De steinerscholen hebben in hun aanvraag alle voorgeschreven criteria nageleefd (respect voor de fundamentele rechten en vrijheden; indeling in de zestien decretaal vastgelegde sleutelcompetenties; eindtermen en uitbreidingsdoelen in de vereiste vorm, die toelaat na te gaan in welke mate deze eindtermen bij een leerlingenpopulatie worden bereikt).

In het dossier werd uitgebreid en gedetailleerd uiteengezet dat de door de overheid geformuleerde eindtermen zo gedetailleerd en zo talrijk zijn dat de steinerscholen daardoor hun pedagogisch project niet meer kunnen verwezenlijken. Deze eindtermen zijn immers onverzoenbaar met dit pedagogisch project en ze laten er ook geen ruimte voor.

Daarom stelden de steinerscholen een geheel eigen set van eindtermen op, die deels gelijklopen met die van de overheid, deels daarvan afwijken maar in hun geheel gelijkwaardig zijn. Nu de Vlaamse regering dit alternatief niet heeft aanvaard, ontstaat het probleem dat het pedagogisch project van de steinerscholen (waar trouwens steeds méér ouders voor kiezen) onder grote druk komt te staan. De steinerscholen zullen zich zeker tot minister Weyts wenden om te bekijken op welke manier er een oplossing kan worden gevonden om de essentie van de steinerpedagogie op basis van de vrijheid van onderwijs te vrijwaren.

Vooraleer verdere stappen te ondernemen, willen de steinerscholen eerst kennis proberen nemen van de argumentatie van de commissies die hun aanvraag hebben onderzocht en beoordeeld. De steinerscholen zijn immers wél overtuigd van de gelijkwaardigheid van de door hen voorgestelde eindtermen. Zij vrezen dat door deze beslissing de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is geschaad.

Sinds het invoeren van eindtermen hebben de steinerscholen reeds twaalf keer een gelijkwaardigheidsdossier bij de overheid ingediend (zowel voor het basisonderwijs als voor het algemeen en technisch secundair onderwijs) en reeds twaalf keer werden de als vervanging voorgestelde eindtermen door de regering en het parlement gelijkwaardig verklaard. Dat het deze keer niet mogelijk is om de eigenheid van de steinerscholen te erkennen en decretaal te beschermen, kan dus niet worden toegeschreven aan een gebrek aan ervaring bij de steinerscholen, noch aan een onvolledig of gebrekkig dossier.

° Mededeling van de Vlaamse Regering
De procedure voor aanvraag tot gelijkwaardigheid van eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen is vastgelegd in de Codex Secundair Onderwijs. Op 30 augustus 2019 heeft de Federatie Steinerscholen een aanvraagdossier ingediend tot gelijkwaardigheid van vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Na advies van de onderwijsinspectie en advies van een commissie van deskundigen beslist de Vlaamse Regering de desbetreffende onderwijsdoelen niet goed te keuren.

Actueel

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.

Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

Op vrijdag 18 maart werden de ingediende eindtermen voor het secundair onderwijs door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid.

Bijeenkomst leraren Aardrijkskunde klas 7 tot 12

De Antroposofische vereniging in Nederland nodigt alle Natuurwetenschappelijke leerkrachten van de Middelbare school uit voor een vormingsbijeenkomst op 25 en 26 februari.

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).