Steinerscholen krijgen gelijkwaardige eindtermen voor het S.O.

18-03-2022

Op vrijdag 18 maart werden de door de middelbare steinerscholen ingediende vervangende eindtermen voor het secundair onderwijs (voor de drie finaliteiten) door de Vlaamse Regering gelijkwaardig bevonden met de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid. Dit gebeurde op basis van twee positieve adviezen, enerzijds van de onderwijsinspectie, anderzijds van een commissie van deskundigen.

De steinerscholen zijn tevreden dat ze binnen dit pakket van gelijkwaardige eindtermen heel wat eigen accenten en eigen keuzes hebben kunnen veiligstellen, zodat de mate waarin er steinerpedagogie kan worden gerealiseerd aanvaardbaar blijft. Dat neemt niet weg dat de gelijkwaardigheid met een overladen pakket aan eindtermen (de decretale eindtermen) niet anders kan zijn dan zelf ook een overladen pakket. Dat op zich is al in strijd met het comprehensief onderwijs van de steinerscholen: er is nood aan ruimte, onder meer, om de leerinhouden op een kunstzinnige manier te integreren, om feiten waar te nemen en om proefondervindelijk te werken. Een ander belangrijk deel van het pedagogisch project is dat de individuele leraar voldoende tijd en ruimte moet krijgen om in te spelen op actuele pedagogische en sociale leerbehoeften in de klassen. Al deze aspecten van de steinerpedagogie blijven, ook met de vervangende eindtermen, zwaar onder druk staan.

Daarom hopen de steinerscholen dat het Grondwettelijk Hof de decretale eindtermen zal vernietigen, in een uitspraak die hopelijk nog dit schooljaar zal volgen. Dat betekent niet dat de steinerscholen geen enkele maatschappelijke verplichting willen volgen, het wil zeggen dat de steinerscholen vinden dat de overheid zich moet beperken tot minimale onderwijsdoelen, in plaats van zoveel doelen op te leggen die bovendien ook nog eens zeer gedetailleerd zijn, dat daarmee (meer dan) de hele onderwijstijd is gevuld. De essentie van de onderwijsvrijheid is immers dat er een evenwicht wordt bereikt tussen de visie van de onderwijsverstrekker (de steinerscholen) en de visie van de overheid. Als de overheid met allesomvattende onderwijsdoelen, opgesteld vanuit haar eigen maatschappijvisie, geen ruimte meer laat voor bijzondere pedagogische opvattingen vanuit een andere mens- en maatschappijvisie, dan schendt zij daarmee de vrijheid van onderwijs!

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.