Actueel

25-02-2021

De respectieve schoolbesturen en het bestuur van de Federatie Steinerscholen hebben beslist het op 10 februari 2021 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet op de eindtermen voor de 2de en de 3de graad S.O. te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

Tijdens de hoorzitting van 29 oktober jl. hadden de Steinerscholen reeds aangekondigd deze stap te overwegen indien er geen substantiële reductie zou worden doorgevoerd van de toen voorliggende eindtermen. De impact ervan is dermate groot dat de Steinerscholen oordelen met deze eindtermen niet langer de kwaliteit van de steinerpedagogie te kunnen garanderen. De tussen 29 oktober 2020 en 10 februari 2021 in de eindtermen aangebrachte wijzigingen beoordelen de Steinerscholen als te kleine ingrepen, met een eerder beperkte invloed op de globale impact van de eindtermen. Ten gronde is het niet mogelijk om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.

De Steinerscholen zijn van oordeel dat de goedgekeurde eindtermen niet voldoen aan de criteria ‘beperkt aantal’ en ‘sober geformuleerd’, maar integendeel zo talrijk en zo gedetailleerd zijn dat zij de vrijheid van onderwijs schenden. Daarom zal aan het Grondwettelijk Hof gevraagd worden het decreet op de eindtermen te vernietigen. Aangezien het decreet stipuleert dat de goedgekeurde eindtermen reeds op 1 september 2021 in voege moeten gaan in het eerste jaar van de tweede graad S.O., zullen de Steinerscholen aan het Grondwettelijk Hof eveneens vragen om het eindtermendecreet te schorsen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande gegevens.

Namens de Federatie Steinerscholen
Werner Govaerts
werner.govaerts@steinerscholen.be
0486 39 22 09

Actueel

Eindtermen secundaire scholen (nog) niet goedgekeurd

Op zondag 12 december 2021 werd bekend dat de Vlaamse Regering (nog) geen groen licht geeft voor de eigen eindtermen van de secundaire steinerscholen (2de en 3de graad).

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar

Net als vele andere scholen en ouders meldden ouders, leraren en directies van steinerscholen bij de Federatie hun ongerustheid in verband met de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.